Das Schweizer Fachportal für die Geschichtswissenschaften

Interview Bernard Knodel

Bernard Knodel, Conservateur-adjoint Musée d'ethnographie Neuchâtel

Memoriav Kolloquium 2013: Memoriav meets Humanities, 25.-26. Oktober 2013, Neuchâtel.

Interviewee: 
Knodel, Bernard
Interviewer: 
Natale, Enrico
Datum: 
26. Oktober 2013
Ort: 
Neuchâtel
Sprache: 
f